Obchodní podmínky - LEVNÉ-PLOVOUCÍ-PODLAHY

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetové prodejny www.levne-plovouci-podlahy.cz

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami,pokud nejsou výslovně upraveny,řídí se příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími a zák.č.513/1991Sb. Obchodní zákoník,jakož i předpisy souvisejícími.

 

Prodávající :Milan Hanzlík

 

IČ:67414303      DIČ:7201110389

Číslo bankovního účtu:147957309/0800

 

Kupující :

Kupující - objednavatel-fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně,telefonicky či osobně.

 

Práva a povinnosti prodávajícího :

1.Prodávající je povinnen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu(dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího)

2.Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa,které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)

3.Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinnen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Práva a povinnosti kupujícího :

1.Kupující je povinnen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu,na kterou má být objednané zboží doručeno.

2.Kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu,včetně případné ceny za dopravu zboží.

S konečnou cenou je kupující vyrozuměn před dodáním zboží,včetně upřesnění ceny za dopravu.

3.Kupující má právo stornovat objednávku,je však povinnen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.

4.Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího,pokud o to požádá.

 

Objednání zboží :

1.Veškeré objednávky  provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta,e-mail,osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována,musí obsahovat všechny náležitosti,registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvynení nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech,vyhradit písemné potvrzení objednávky.

2.Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad,že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek,jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku,a že snimi souhlasí.Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3.Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží,jeho množství a cenu za zboží.Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč.

4.Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

5.Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

6.Cena za dopravu se stanovuje individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Dodací podmínky :

1.Zboží je dodáváno více způsoby,ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.

2.Místem plnění je adresa,kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr v místě,které si dohodl s prodávajícím.

3.Dopravu zboží zajišťuje prodávající,pokud si ji kupující objedná.Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě,které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí.Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinnen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

4.Kupující je povinnen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.Pokud je zásilka poškozená nebo neúplná,je povinnen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento prodávajícímu neprodleně zaslat a současně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce  převzetí zásilky potvrdí,je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neůplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.

5.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikempřevzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce.

6.Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí.O této skutečnosti je povinnen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění.Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu,je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 

Platební podmínky :

Platbu za zboží je možno uskutečnit :

- v hotovosti při převzetí dodávky zboží

- převodem na základě zálohové faktury(fakturovaná částka musí být připasána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění)

 

Záruky a garance :

1.Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo jiném dokladu.Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.

2.Záruka se nevztehuje na závady vzniklé použitím a instalací,které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami,za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu provoz nebo obsluhu výrobku,na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním,neodborným nebo nepřiměřeným zacházením,provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek,fyzickým poškozením,na závadz vzniklé neodvratnou událostí(oheň,voda apod.),povětrnostními vlivy,nadměrným mechanickým opotřebením apod.

3.Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba,čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

4.Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5.Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č.136/2002Sb.,kterým se mění občanský zákoník.

 

Odstoupení od smlouvy : 

1.Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Pokud k takové situaci dojde,je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží,bez známek užívání nebo opotřebení, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací ve stavu,v jakém je kupující převzal při dodávce.

2.Před samotným vrácením zboží je kupující povinnen včas uvědomit prodávajícího telefonicky,dohodnout termín vrácení na adresu na kterou vrácené zboží dopravit,současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo dopis s uvedením čísla faktury a sdělit číslo účtu,na který chce vrátit uhrazenou částku.

3.Vrácené zboží je kupující povinnen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné,prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

4.Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek,nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno,zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.

5.Pokud kupující od smlouvy odstoupí,prodávající mu vrátí částku,která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.

6.Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží,jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího,na zboží které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží,při jeho převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.

7.V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

8.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech :

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele

- zboží je momentálně doprodáno

V případě,že tato situace nastane,se prodávající zavazuje,že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Reklamace :

1.Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená,je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.

2.Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou.Prodávající není povinnen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění,nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

3.O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

4.Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu,výměnou vadného dílu,případně odstraněním závady v servisním středisku.

5.Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

 

Ochrana osobních údajů :

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího.Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.Veškeré údaje,které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu,jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

 

Závěrečná ustanovení :

1.Tyto obchodní podmínkyplatí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akcepteje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího,nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3.V situacích,které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami,především obchodním a občanským zákoníkem.